Tarinat

Kertomukset tällä sivulla ovat seurakunnista eri puolilta Suomea ja PETRA31 verkoston pakolais- ja maahanmuuttotyön ammattilaisten vahvistamia tapauksia. Jokaisesta on runsaasti materiaalia, ja myös yhteyshenkilöt löytyvät jokaiselle kertomukselle. Turvallisuuden ja yksityisyyden suojan vuoksi henkilön ja paikkakunnan nimet on jätetty pois.  Kertomuksia on paljon ja julkaisemme uusia säännöllisesti.  Etusivullamme sinulla on mahdollisuus myös tuoda esille ne elämäntarinat, joita ei ole vielä kuultu, ja antaa ääni äänettömälle.

Kirjallinen kysymys kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kohtelusta ja vastaus 

PETRA31 oli tapaamassa Eduskunnan ihmisoikeustyöryhmää. Sen pohjalta tehtiin hallitukselle kirjallinen kysymys. Tässä kysymys ja vastaus.

Eduskunta, kirjallinen kysymys.
Inka Hopsu vihr ym. 
Kirjallinen kysymys kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kohtelusta

 
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa tai jo lähtömaissaan uskontoaan vaihtaneet turvapaikanhakijat ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa. Julkisuudessa on noussut esille useita tapauksia, joissa Maahanmuuttovirasto on kyseenalaistanut kristinuskoon kääntyneen ja kastetun henkilön vakaumuksen aitouden huolimatta pastorien ja seurakuntien vapaaehtoisten lausunnoista, henkilön aktiivisuudesta seurakunnassa, avoimuudestaan uskostaan maanmiehilleen ja kotimaansa perheelle sekä riippumatta hänen kokemastaan painostuksesta ja uhkailusta. Teologinen asiantuntijuus ja eri kirkkokuntien tuntemus uupuu liian usein arvioista, vaikka uskon aitouden arvioiminen on äärimmäisen vaativa ja jopa monella tapaa kyseenalainen tehtävä. Vastaavaa osaamis- ja tiedontarvetta nähdään myös oikeusasteiden käsittelyissä.
 
Uskon ja vakaumuksen arvioinnissa tulisi olla erityisen varovainen — ja epäselvissä tilanteissa mieluummin kunnioittaa ihmisen omaa kertomusta ja kokemusta kuin kiistää se — varsinkin ratkaisuissa, jotka voivat johtaa ihmisen vainoon tai hengenvaaraan. 
 
Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa säädetään, että kirkolla on oikeus tehdä valtion viranomaisille esityksiä ja antaa lausuntoja kirkon opin ja tehtävän kannalta tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kohtelu kuuluu mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joihin kirkon asiantuntijoilla olisi annettavaa niin koulutuksensa, asiantuntijuutensa, virkansa kuin lainsäädännönkin puolesta. 
 
Akateemisesti koulutettujen teologien ja uskonoppineiden asiantuntijuutta kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden uskon aitoutta arvioitaessa ei tulisi nähdä vähäarvoisempana kuin muiden asiantuntijoiden arvioita, esim. lääkärin arviota potilaansa terveydentilaan liittyvissä kysymyksissä. 
 
Vaikka laissa ja säädöksissä uskonnon merkitys on vahvasti läsnä ja esillä, on sen merkitys aliarvioitu tai ohikatsottu turvapaikkakäsittelyyn liittyvässä päätöksenteossa.
 
Ponsiosa
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Onko hallitus ryhtymässä toimiin, jotta kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden uskon aitoutta arvioitaessa noudatettaisiin asiaankuuluvaa varovaisuutta ja huomioitaisiin prosessissa paremmin uskon kysymysten asiantuntijoita ja miten hallitus varmistaa, että kristinuskoon kääntynyt ja kastettu turvapaikanhakija, jonka vakaumusta ei ole uskottu, ei joudu vakavan vainon kohteeksi tai hengenvaaraan, kun hänet palautetaan?

Vastaus
 
Hallituksen turvapaikkapolitiikka perustuu hädänalaisimpien auttamiseen, kansainväliseen yh- teistyöhön, turvallisuuden takaamiseen ja länsimaisten arvojen, kuten demokratian ja tasa-arvon, puolustamiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota lasten, naisten ja vammaisten oikeuksiin. Hallituksen tavoitteena on niin kansallisella kuin EU-tasolla, että apu kohdentuu kaikkein hädänalaisimmille ja järjestelmän väärinkäyttö estetään. Hallituksen tavoitteena on minimoida Euroopan rajojen ylittämiseen ja turvapaikan hakemiseen Suomesta perustuva turvapaikkamekanismi sekä tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa mm. kiristämällä uusintahakemusten tekemisen edellytyksiä ja estämällä perusteettomia uusintahakemuksia. Lisäksi lähtökohtana on, että kielteisen päätöksen saaneet palaavat tai heidät palautetaan lähtömaihin mahdollisimman nopeasti. Hallitus on sitoutunut noudattamaan maahanmuuttopolitiikassa ihmisoikeus- ja muita kansainvälisiä sopimuksia sekä EU-lainsäädännön velvoitteita.
Turvapaikan saaminen edellyttää, että henkilöllä on perustellusti aihetta epäillä joutuvansa ko- timaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansalaisuuden, tiet- tyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Lisäksi edelly- tyksenä on, ettei henkilö voi pelkäämänsä vainon vuoksi turvautua kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa viranomaisen suojeluun. Turvapaikan kriteerit on määritelty laissa ja kansalainvälisissä sopimuksissa.
Maahanmuuttovirasto kehittää jatkuvasti asiantuntemustaan myös kristinuskoon kääntyneiden turvapaikkahakemusten käsittelyn suhteen. Virastossa on uskontoasiantuntija, joka huolehtii siitä, että puhutteluja ja päätöksiä tekevät ylitarkastajat saavat tietoa ja tukea. Uskontoasiantuntija perehdyttää kaikki uudet ylitarkastajat uskontoteemaan ja erityisesti kristinuskoon kääntyneiden puhuttelu- ja päätöstyöhön. Asiantuntija seuraa kotimaista ja kansainvälistä oikeuskäytäntöä uskontoperusteisten hakemusten osalta ja kehittää sen pohjalta työtään sekä ohjeistaa henkilökuntaa. Asiantuntija myös seuraa Maahanmuuttoviraston päätöksiä varmistaakseen, että ne noudattavat viraston yleisiä ohjeita ja käytäntöjä. Lisäksi Maahanmuuttovirasto on yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa valmistanut laajan koulutuskokonaisuuden eri kirkkokuntien keskeisistä perinteistä ja teologian painotuksista.
Turvapaikkaasiaa koskevat päätökset perustuvat kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön ja sopimuksiin, sekä kansalliseen ja kansainväliseen oikeuskäytäntöön, myös silloin, kun turva- paikanhakija vetoaa uskontoon vainon syynä. UNCHR on antanut suuntaviivat sellaisten turva- paikkahakemusten arviointiin, joiden perusteena on uskonnollinen kääntyminen vainon syynä. Tutkittavat elementit ja niiden arviointi perustuvat siis oikeuskäytäntöön ja muun muassa UNHCR:n ohjeistukseen. Jokaista hakijaa kuullaan yksilöllisesti ja arvio tehdään tapauskohtai- sesti.
Pääsääntöisesti olennaisin selvitys hakijan kristinuskoon kääntymisestä on hakijan oma kertomus, jonka merkitystä myös korkein hallinto-oikeus on ratkaisukäytännössään korostanut. Seurakun- nan tai uskon asiantuntijoiden lausunnot toimivat yhtenä osana näyttöä, jonka perusteella asiaa arvioidaan. UNHCR:n mukaan seurakunnan lausunto tai kastetodistus ei kuitenkaan yksin voi olla ratkaiseva näyttö. Saman ovat todenneet oikeusasteet. Arvio on turvapaikkatutkintaa tekevien viranomaisten ja oikeusasteiden tehtävä, jossa otetaan osaltaan huomioon todistajien ja seurakun- tien todistukset. Jos muut asiaan vaikuttavat seikat eivät tue sitä, että hakija olisi vaarassa uskon- nollisen kääntymisen vuoksi tai uskonnollista kääntymistä ei voida pitää uskottavana, seurakun- nan lausunto ei yksin voi kääntää arviota toiseksi.
 
Helsingissä 7.3.2024 Sisäministeri Mari Rantanen

People Under Pressure

Mari Turusen kirja Kääntyneet julkaistaan tällä viikolla englanniksi ilmaisena nettiversiona. Kirjan nimi englanniksi on People under pressure.

Eurooppaan pyrkinyt afgaaninuorukainen Suomen multiin

Moi. Voisinko soittaa. Minulla on yksi kysymys. Vapaaehtoinen lukee tutun afgaanimiehen viestin. Soita vaan.

Kristitty afgaanimies on matkustanut muslimivaimonsa kanssa Suomesta Italiaan vastaanottamaan vaimon veljen ruumista. Pari viikkoa sitten uutisoitiin jälleen pakolaisveneen turmasta, mutta olemme turtuneet niihin uutisiin. Pikkuveli on löydetty ja tunnistettu. Omaiset haluaisivat haudata hänet Suomeen lähelle pariskunnan asuinpaikkaa. Oma perhe asuu Iranissa. Italian valtio on luvannut maksaa kuljetuksen. Pariskunnalla ei ole rahaa hautauskuluihin, kun Italiassakin menee useampi viikko.

Vapaaehtoinen löytää netistä erilaista tietoa siitä, keille annetaan arkkupaikka. Muslimeille arkkuhautaus on ainoa mahdollinen. Tulee mieleen, voisiko imaami hoitaa koko asian. Seurakunnan hautatoimisto vastaa ykskantaan, että arkkupaikka myönnetään vain asukkaille. Siitä on tehty päätös viime vuonna. Veli vasta halusi tänne. Asia jää vaivaamaan sekä vapaaehtoista että pastoria. Molemmat kirjoittavat hautaustoimen johdolle viestejä. Poikkeuslupaa voikin hakea. Hautaustoimisto tuntee käytännön ja on ehtinyt tehdä jo hakemuksen. Päätöstä kiirehditään eri tahoilta. Italiassa ei ole kylmätiloja käytössä. Muslimien hautaamisaika on mennyt jo monin kerroin.

Hallintojohtaja on neuvotellut asiasta toimistossa ja kysyy vielä, miksi uhria ei haudata Iraniin.  Onko hän varmasti veli ja tuleeko lasku maksetuksi eikä  päädy luottotappioihin. Lääkärintodistusta ei sentään vaadita. Kysymykset tuntuvat valjuilta. Millainen lasku mahtaa tulla. Maksaako Italian valtio varmasti. Hautaustoimiston työntekijä vaikuttaa inhimilliseltä. He antavat varmaan alennusta.

DNA-testiä ei tarvita. Afgaanimiehen puhelimeen Italiassa kilahtaa hautaustoimiston saama viesti luvasta. Arkku otetaan vastaan kylmiin vainajatiloihin odottamaan hautausta, joten voitte järjestää kuljetuksen heti.

Kiitos luvasta. Afgaanimiehellä Italiassa on lupaviesti puhelimessaan suomeksi. Toivottavasti italialaiset hyväksyvät sen ja hoitavat kuljetuksen. Kerro, jos siellä tulee ongelmia. Hei, okei kiitos.

Hautaustoimisto neuvoo vielä, että tukea hautajaiskuluihin voi hakea kaupungin sosiaalitoimesta.

He saavat jäädä

Venäläinen upseeri-isä ja alaikäinen tytär hakivat Suomesta turvapaikkaa. He saivat hallinto-oikeudesta joulukuussa 2022 kielteisen päätöksen ja ulkomaalaispoliisi ilmoitti tammikuun alussa, että heidän on poistuttava maasta vapaaehtoisesti tai saatettuna (pakkopalautus). Isä on saanut palvelukseenastumismääräyksen sotaan Ukrainaa vastaan. Tytön äiti ei ole Venäjällä. Isä ja tytär ovat kääntyneet Suomessa ollessaan kristityiksi ja uhka oli siksi myös miehen suvun taholta.

Isä toivoi asialleen julkisuutta ja sekä Helsingin Sanomat että YLE toivat tapauksen esiin verkkosivuillaan.  Heidän puolestaan kerättiin myös allekirjoittajia adressilla. Isän ja tyttären tilanne muuttui tammikuun lopussa, kun Maahanmuuttovirasto ilmoitti ottavansa heidän turvapaikkahakemuksensa uudelleen käsittelyyn. Nyt isä ja tytär saavat olla rauhassa ja tytär jatkaa hyvin edenneitä perusopintojaan.

Vaarallisen tilanteen käännyttyä hyväksi kiitämme ihmeestä. Kiitämme myös asiaan kantaa ottaneita sekä asiassa toimineita. Työmme ei ole turhaa!

Kertomus nuoresta Irakilaisesta

Irakilainen nuori joutui hengenvaaraan ja julman väkivallan kohteeksi kotimaassaan, koska perheenjäsenet olivat työskennelleet edellisen hallituksen palveluksessa.  Hän pakeni ja päätyi kauas Pohjolaan. Kuten niin monella, turvapaikan saantiprosessi on ollut hänen kohdallaan pitkä ja raskas – seitsemän vuoden odotus epävarmuudessa. Käsittelyn alkuvaiheessa heikon avustajan ja huonon tulkkauksen aiheuttamat vahingot aiheuttivat sen, että viranomaiset laittoivat hänet jo alussa negatiivisten päätösten uralle.

Suomessa hän kuuli evankeliumin ensimmäistä kertaa elämässään, osallistuessaan seurakunnan tervetulotilaisuuteen loppuvuonna 2016. Sanoma kosketti ja hän otti Jeesuksen vastaan ja kääntyi kristityksi.  Kastekoulun jälkeen ja liityttyään seurakuntaan 2017 toiset turvapaikanhakijat alkoivat kiusata ja vainota häntä.  Kiusaajien kautta hänen uskonsa tuli klaanin tietoon. Klaani suhtautui islamin mukaisesti jyrkästi ja langetti hänelle kuolemantuomion.  Kaikki materiaalit hengenvaarasta sekä lukuisat tappouhkaukset toimitettiin ajantasaisesti Migrille. Lisäksi ne pastorit ja kotimajoittajat, jotka tuntevat hänet hyvin, toimittivat viranomaisille lausunnot hänen uskon vakaumuksestaan ja sitoutumisestaan seurakunnan palvelutyöhön.

Tilanne oli ajautunut kauhun sekaiseen, epätodelliseen tilanteeseen, jossa kristittyjen rinnalla kulkijoiden ja seurakunnan työntekijöiden todentama vaara sivuutettiin, ja viranomaiset oikeusistuimia myöten päättivät lähettää nuoren ex-muslimikristityn uhkaajiensa käsiin.

Onneksi lopulta laaja yhteistyö ja verkostoituminen ammattilaisten kanssa (Petra31) johti siihen, että usean vuoden piina päättyi, kun lopulta tuli vapauttava päätös, jossa vaara tunnistettiin ja kyseiselle henkilölle myönnettiin turvapaikka.

Traaginen ja ihmisoikeutta loukkaava hengenvaaraan johtava tilanne oli lähellä. On välttämätöntä avata keskustelua siitä, miten on mahdollista, että (kristillisen työn) asiantuntijalausunnot ja selkeä tietoisuus hengenvaarasta on sivuutettu useamman vuoden ajan.  Valitettavasti tämä ole yksittäistapaus.

Kertomus värvätystä Irakilaisesta

Nuori Irakilainen poika joutui sisällissodan värväystilaisuuteen, jossa nuoria painostettiin osallistumaan sotaan, yhteen sisällissodan rikollisryhmittymän joukkoihin. Vastustettuaan värväystä hänet pahoinpideltiin ja yritettiin surmata. Perhe lähetti hänet pakomatkalle, ja hän päätyi Suomeen – kun oli matkalla kuullut ja siten luuli, että Suomi olisi ystävällinen maa. Hitaiden turvapaikkaprosessien aikana tämä parikymppinen nuori kääntyi kristilliseen uskoon kohdattuaan ensimmäistä kertaa elämässään Jeesukseen uskovia hyviä ihmisiä, ja hän liittyi kristilliseen seurakuntaan 2017.  Uutinen uskosta saavutti hänen klaaninsa, sillä tänä päivänä sosiaalisen median kautta tieto leviää maailman jokaisen kolkkaan nopeasti. Siitä seurasi, että suku hylkäsi hänet ja julisti hänelle kuolemantuomion islamin opin mukaisesti. Asiaan liittyi paljon traagisia asioita, pohjatonta surua ja syvää ahdistusta, joita ei voi tässä tarkemmin avata. Kaikki materiaali vaarasta toimitettiin Migrille sitä mukaa, kun hän sai uhkauksia.  Kaiken tämän tuskan keskellä hänen uskonsa ja hengenvaaransa järjestelmällisesti kiellettiin viranomaisten taholta.  Tämän ahdistuksen keskellä nuori palveli aktiivisesti seurakunnassa, suoritti peruskoulun opinnot ja opiskeli ahkerasti ammatin, jota hän saa nyt harjoittaa Suomessa.

Teimme muutaman vuoden ajan valtavan määrän töitä keräten mapillisen aineistoa ja lopulta, ammattilaisten ja vaikutusvaltaisten ihmisten avustuksella asia meni Migrin sisäiseen laillisuusvalvontaan. Sen jälkeen turvantarve tunnistettiin ja turvapaikka myönnettiin hänelle nopeasti. Tämä tapaus osoitti, että tietoa ja ymmärrystä islamin jättämisen vaaroista, erityisesti kristinuskoon kääntymisen johdosta, ei tunneta Suomessa kovin hyvin. Hitaus ja haluttomuus kuunnella (kristillisen työn) asiantuntijoita on altistanut useat ihmiset todelliseen vaaraan.  Onneksi tämän nuoren päätös muuttui, kun asiantuntijoiden ääni nousi riittävän voimakkaaksi ja vaara tunnustettiin.

Kertomus Afganistanilaisesta miehestä

Tämän kertomuksen nuori mies Afganistanista. Hän on pienen suomalaisen kaupungin seurakunnan aktiivinen ja tunnettu jäsen, josta kaikki pitävät. Hänen uskon aitous on tunnistettu seurakunnassa.  Lisäksi hän on ollut ahkera työssään ja opiskellut työn ohella ammattipätevyyden.

Suomen viranomaiset käännyttivät hänet muutama viikko ennen Afganistanin kaatumista ja lähettivät hänet Talibanin käsiin. Tämä tapahtui vain runsas viikko ennen Migrin palautuskieltoa (mikä oli yksi viimeisimmistä Euroopassa) – ja siitä huolimatta, että Afganistanin romahdus oli selkeästi koko maailman nähtävissä

Kabulissa hän altistui hengenvaaraan.  Afganistan on tällä hetkellä maailman vaarallisin maa kristitylle ja on erittäin suuri riski, että etenkin islamista luopunut kristitty joutuu siellä tapetuksi.

Onneksi tällä nuorella miehellä oli Suomessa läheisiä ihmisiä seurakunnassa ja työpaikalla, jotka pyysivät apua Petra31-verkostolta. Nopeasti vapaaehtoisten ammattilaisten joukko alkoi toimia nuoren miehen pelastamiseksi ja noin kuuden kuukauden intensiivisen verkostoyhteistyön avulla hänet saatiin pois Afganistanista, ja lopulta myös turvaan Suomeen.

Tämä pelastusoperaatio oli hieno esimerkki laaja-alaisesta yhteistyöstä, jossa Petra31-verkoston sekä Vapaa Liikkuvuus -verkoston ammattilaiset toimivat yhteistyössä. Kun oikea tilannekuva esitettiin viranomaisille tämän tiimin toimesta, afgaanikristitylle saatiin työlupa ja viisumi Suomeen nopealla aikataululla.

Tarinalle tuli onnellinen loppu valtavan työmäärän päätteeksi; nuori on saatu takaisin Suomeen ja hän voi jatkaa työtä samassa yrityksessä, jossa hän palveli ennen käännyttämistään, ja johon hänelle haettiin työlupaa.

Kertomus nuoresta Irakilaisesta

Irakilainen nuori joutui hengenvaaraan ja julman väkivallan kohteeksi kotimaassaan, koska perheenjäsenet olivat työskennelleet edellisen hallituksen palveluksessa.  Hän pakeni ja päätyi kauas Pohjolaan. Kuten niin monella, turvapaikan saantiprosessi on ollut hänen kohdallaan pitkä ja raskas – seitsemän vuoden odotus epävarmuudessa. Käsittelyn alkuvaiheessa heikon avustajan ja huonon tulkkauksen aiheuttamat vahingot aiheuttivat sen, että viranomaiset laittoivat hänet jo alussa negatiivisten päätösten uralle.

Suomessa hän kuuli evankeliumin ensimmäistä kertaa elämässään, osallistuessaan seurakunnan tervetulotilaisuuteen loppuvuonna 2016. Sanoma kosketti ja hän otti Jeesuksen vastaan ja kääntyi kristityksi.  Kastekoulun jälkeen ja liityttyään seurakuntaan 2017 toiset turvapaikanhakijat alkoivat kiusata ja vainota häntä.  Kiusaajien kautta hänen uskonsa tuli klaanin tietoon. Klaani suhtautui islamin mukaisesti jyrkästi ja langetti hänelle kuolemantuomion.  Kaikki materiaalit hengenvaarasta sekä lukuisat tappouhkaukset toimitettiin ajantasaisesti Migrille. Lisäksi ne pastorit ja kotimajoittajat, jotka tuntevat hänet hyvin, toimittivat viranomaisille lausunnot hänen uskon vakaumuksestaan ja sitoutumisestaan seurakunnan palvelutyöhön.

Tilanne oli ajautunut kauhun sekaiseen, epätodelliseen tilanteeseen, jossa kristittyjen rinnalla kulkijoiden ja seurakunnan työntekijöiden todentama vaara sivuutettiin, ja viranomaiset oikeusistuimia myöten päättivät lähettää nuoren ex-muslimikristityn uhkaajiensa käsiin.

Onneksi lopulta laaja yhteistyö ja verkostoituminen ammattilaisten kanssa (Petra31) johti siihen, että usean vuoden piina päättyi, kun lopulta tuli vapauttava päätös, jossa vaara tunnistettiin ja kyseiselle henkilölle myönnettiin turvapaikka.

Traaginen ja ihmisoikeutta loukkaava hengenvaaraan johtava tilanne oli lähellä. On välttämätöntä avata keskustelua siitä, miten on mahdollista, että (kristillisen työn) asiantuntijalausunnot ja selkeä tietoisuus hengenvaarasta on sivuutettu useamman vuoden ajan.  Valitettavasti tämä ole yksittäistapaus.

Kertomus värvätystä Irakilaisesta

Nuori Irakilainen poika joutui sisällissodan värväystilaisuuteen, jossa nuoria painostettiin osallistumaan sotaan, yhteen sisällissodan rikollisryhmittymän joukkoihin. Vastustettuaan värväystä hänet pahoinpideltiin ja yritettiin surmata. Perhe lähetti hänet pakomatkalle, ja hän päätyi Suomeen – kun oli matkalla kuullut ja siten luuli, että Suomi olisi ystävällinen maa. Hitaiden turvapaikkaprosessien aikana tämä parikymppinen nuori kääntyi kristilliseen uskoon kohdattuaan ensimmäistä kertaa elämässään Jeesukseen uskovia hyviä ihmisiä, ja hän liittyi kristilliseen seurakuntaan 2017.  Uutinen uskosta saavutti hänen klaaninsa, sillä tänä päivänä sosiaalisen median kautta tieto leviää maailman jokaisen kolkkaan nopeasti. Siitä seurasi, että suku hylkäsi hänet ja julisti hänelle kuolemantuomion islamin opin mukaisesti. Asiaan liittyi paljon traagisia asioita, pohjatonta surua ja syvää ahdistusta, joita ei voi tässä tarkemmin avata. Kaikki materiaali vaarasta toimitettiin Migrille sitä mukaa, kun hän sai uhkauksia.  Kaiken tämän tuskan keskellä hänen uskonsa ja hengenvaaransa järjestelmällisesti kiellettiin viranomaisten taholta.  Tämän ahdistuksen keskellä nuori palveli aktiivisesti seurakunnassa, suoritti peruskoulun opinnot ja opiskeli ahkerasti ammatin, jota hän saa nyt harjoittaa Suomessa.

Teimme muutaman vuoden ajan valtavan määrän töitä keräten mapillisen aineistoa ja lopulta, ammattilaisten ja vaikutusvaltaisten ihmisten avustuksella asia meni Migrin sisäiseen laillisuusvalvontaan. Sen jälkeen turvantarve tunnistettiin ja turvapaikka myönnettiin hänelle nopeasti. Tämä tapaus osoitti, että tietoa ja ymmärrystä islamin jättämisen vaaroista, erityisesti kristinuskoon kääntymisen johdosta, ei tunneta Suomessa kovin hyvin. Hitaus ja haluttomuus kuunnella (kristillisen työn) asiantuntijoita on altistanut useat ihmiset todelliseen vaaraan.  Onneksi tämän nuoren päätös muuttui, kun asiantuntijoiden ääni nousi riittävän voimakkaaksi ja vaara tunnustettiin.

Kertomus Afganistanilaisesta miehestä

Tämän kertomuksen nuori mies Afganistanista. Hän on pienen suomalaisen kaupungin seurakunnan aktiivinen ja tunnettu jäsen, josta kaikki pitävät. Hänen uskon aitous on tunnistettu seurakunnassa.  Lisäksi hän on ollut ahkera työssään ja opiskellut työn ohella ammattipätevyyden.

Suomen viranomaiset käännyttivät hänet muutama viikko ennen Afganistanin kaatumista ja lähettivät hänet Talibanin käsiin. Tämä tapahtui vain runsas viikko ennen Migrin palautuskieltoa (mikä oli yksi viimeisimmistä Euroopassa) – ja siitä huolimatta, että Afganistanin romahdus oli selkeästi koko maailman nähtävissä

Kabulissa hän altistui hengenvaaraan.  Afganistan on tällä hetkellä maailman vaarallisin maa kristitylle ja on erittäin suuri riski, että etenkin islamista luopunut kristitty joutuu siellä tapetuksi.

Onneksi tällä nuorella miehellä oli Suomessa läheisiä ihmisiä seurakunnassa ja työpaikalla, jotka pyysivät apua Petra31-verkostolta. Nopeasti vapaaehtoisten ammattilaisten joukko alkoi toimia nuoren miehen pelastamiseksi ja noin kuuden kuukauden intensiivisen verkostoyhteistyön avulla hänet saatiin pois Afganistanista, ja lopulta myös turvaan Suomeen.

Tämä pelastusoperaatio oli hieno esimerkki laaja-alaisesta yhteistyöstä, jossa Petra31-verkoston sekä Vapaa Liikkuvuus -verkoston ammattilaiset toimivat yhteistyössä. Kun oikea tilannekuva esitettiin viranomaisille tämän tiimin toimesta, afgaanikristitylle saatiin työlupa ja viisumi Suomeen nopealla aikataululla.

Tarinalle tuli onnellinen loppu valtavan työmäärän päätteeksi; nuori on saatu takaisin Suomeen ja hän voi jatkaa työtä samassa yrityksessä, jossa hän palveli ennen käännyttämistään, ja johon hänelle haettiin työlupaa.

Kertomus nuoresta Irakilaisesta

Irakilainen nuori joutui hengenvaaraan ja julman väkivallan kohteeksi kotimaassaan, koska perheenjäsenet olivat työskennelleet edellisen hallituksen palveluksessa.  Hän pakeni ja päätyi kauas Pohjolaan. Kuten niin monella, turvapaikan saantiprosessi on ollut hänen kohdallaan pitkä ja raskas – seitsemän vuoden odotus epävarmuudessa. Käsittelyn alkuvaiheessa heikon avustajan ja huonon tulkkauksen aiheuttamat vahingot aiheuttivat sen, että viranomaiset laittoivat hänet jo alussa negatiivisten päätösten uralle.

Suomessa hän kuuli evankeliumin ensimmäistä kertaa elämässään, osallistuessaan seurakunnan tervetulotilaisuuteen loppuvuonna 2016. Sanoma kosketti ja hän otti Jeesuksen vastaan ja kääntyi kristityksi.  Kastekoulun jälkeen ja liityttyään seurakuntaan 2017 toiset turvapaikanhakijat alkoivat kiusata ja vainota häntä.  Kiusaajien kautta hänen uskonsa tuli klaanin tietoon. Klaani suhtautui islamin mukaisesti jyrkästi ja langetti hänelle kuolemantuomion.  Kaikki materiaalit hengenvaarasta sekä lukuisat tappouhkaukset toimitettiin ajantasaisesti Migrille. Lisäksi ne pastorit ja kotimajoittajat, jotka tuntevat hänet hyvin, toimittivat viranomaisille lausunnot hänen uskon vakaumuksestaan ja sitoutumisestaan seurakunnan palvelutyöhön.

Tilanne oli ajautunut kauhun sekaiseen, epätodelliseen tilanteeseen, jossa kristittyjen rinnalla kulkijoiden ja seurakunnan työntekijöiden todentama vaara sivuutettiin, ja viranomaiset oikeusistuimia myöten päättivät lähettää nuoren ex-muslimikristityn uhkaajiensa käsiin.

Onneksi lopulta laaja yhteistyö ja verkostoituminen ammattilaisten kanssa (Petra31) johti siihen, että usean vuoden piina päättyi, kun lopulta tuli vapauttava päätös, jossa vaara tunnistettiin ja kyseiselle henkilölle myönnettiin turvapaikka.

Traaginen ja ihmisoikeutta loukkaava hengenvaaraan johtava tilanne oli lähellä. On välttämätöntä avata keskustelua siitä, miten on mahdollista, että (kristillisen työn) asiantuntijalausunnot ja selkeä tietoisuus hengenvaarasta on sivuutettu useamman vuoden ajan.  Valitettavasti tämä ole yksittäistapaus.

Kertomus värvätystä Irakilaisesta

Nuori Irakilainen poika joutui sisällissodan värväystilaisuuteen, jossa nuoria painostettiin osallistumaan sotaan, yhteen sisällissodan rikollisryhmittymän joukkoihin. Vastustettuaan värväystä hänet pahoinpideltiin ja yritettiin surmata. Perhe lähetti hänet pakomatkalle, ja hän päätyi Suomeen – kun oli matkalla kuullut ja siten luuli, että Suomi olisi ystävällinen maa. Hitaiden turvapaikkaprosessien aikana tämä parikymppinen nuori kääntyi kristilliseen uskoon kohdattuaan ensimmäistä kertaa elämässään Jeesukseen uskovia hyviä ihmisiä, ja hän liittyi kristilliseen seurakuntaan 2017.  Uutinen uskosta saavutti hänen klaaninsa, sillä tänä päivänä sosiaalisen median kautta tieto leviää maailman jokaisen kolkkaan nopeasti. Siitä seurasi, että suku hylkäsi hänet ja julisti hänelle kuolemantuomion islamin opin mukaisesti. Asiaan liittyi paljon traagisia asioita, pohjatonta surua ja syvää ahdistusta, joita ei voi tässä tarkemmin avata. Kaikki materiaali vaarasta toimitettiin Migrille sitä mukaa, kun hän sai uhkauksia.  Kaiken tämän tuskan keskellä hänen uskonsa ja hengenvaaransa järjestelmällisesti kiellettiin viranomaisten taholta.  Tämän ahdistuksen keskellä nuori palveli aktiivisesti seurakunnassa, suoritti peruskoulun opinnot ja opiskeli ahkerasti ammatin, jota hän saa nyt harjoittaa Suomessa.

Teimme muutaman vuoden ajan valtavan määrän töitä keräten mapillisen aineistoa ja lopulta, ammattilaisten ja vaikutusvaltaisten ihmisten avustuksella asia meni Migrin sisäiseen laillisuusvalvontaan. Sen jälkeen turvantarve tunnistettiin ja turvapaikka myönnettiin hänelle nopeasti. Tämä tapaus osoitti, että tietoa ja ymmärrystä islamin jättämisen vaaroista, erityisesti kristinuskoon kääntymisen johdosta, ei tunneta Suomessa kovin hyvin. Hitaus ja haluttomuus kuunnella (kristillisen työn) asiantuntijoita on altistanut useat ihmiset todelliseen vaaraan.  Onneksi tämän nuoren päätös muuttui, kun asiantuntijoiden ääni nousi riittävän voimakkaaksi ja vaara tunnustettiin.

Kertomus Afganistanilaisesta miehestä

Tämän kertomuksen nuori mies Afganistanista. Hän on pienen suomalaisen kaupungin seurakunnan aktiivinen ja tunnettu jäsen, josta kaikki pitävät. Hänen uskon aitous on tunnistettu seurakunnassa.  Lisäksi hän on ollut ahkera työssään ja opiskellut työn ohella ammattipätevyyden.

Suomen viranomaiset käännyttivät hänet muutama viikko ennen Afganistanin kaatumista ja lähettivät hänet Talibanin käsiin. Tämä tapahtui vain runsas viikko ennen Migrin palautuskieltoa (mikä oli yksi viimeisimmistä Euroopassa) – ja siitä huolimatta, että Afganistanin romahdus oli selkeästi koko maailman nähtävissä

Kabulissa hän altistui hengenvaaraan.  Afganistan on tällä hetkellä maailman vaarallisin maa kristitylle ja on erittäin suuri riski, että etenkin islamista luopunut kristitty joutuu siellä tapetuksi.

Onneksi tällä nuorella miehellä oli Suomessa läheisiä ihmisiä seurakunnassa ja työpaikalla, jotka pyysivät apua Petra31-verkostolta. Nopeasti vapaaehtoisten ammattilaisten joukko alkoi toimia nuoren miehen pelastamiseksi ja noin kuuden kuukauden intensiivisen verkostoyhteistyön avulla hänet saatiin pois Afganistanista, ja lopulta myös turvaan Suomeen.

Tämä pelastusoperaatio oli hieno esimerkki laaja-alaisesta yhteistyöstä, jossa Petra31-verkoston sekä Vapaa Liikkuvuus -verkoston ammattilaiset toimivat yhteistyössä. Kun oikea tilannekuva esitettiin viranomaisille tämän tiimin toimesta, afgaanikristitylle saatiin työlupa ja viisumi Suomeen nopealla aikataululla.

Tarinalle tuli onnellinen loppu valtavan työmäärän päätteeksi; nuori on saatu takaisin Suomeen ja hän voi jatkaa työtä samassa yrityksessä, jossa hän palveli ennen käännyttämistään, ja johon hänelle haettiin työlupaa.